top of page

HİZMETLER

​BERKİN ŞAHİN Danışmanlık, dijital dönüşüm, süreç tasarımı, proje yönetimi, marka ve marka iletişim yönetimi, müşteri memnuniyeti takip ve analizi, çağrı merkezi kurulum ve işletme hizmetleri ile müşterilerinin bilişim organizasyonlarını ve tekno-varlık portföylerini de kapsayan kritik ve hassas bir iş alanını, daha iyi yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı çözüm ortaklıkları ile her zaman yanınızdadır.

Toplantı

Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerde üretmek, verimli olmak ve globalizasyon üç ana unsurdur.

Yönetim danışmanlığı, hizmet verilen kurumun/şirketin performanslarının ve iş süreçlerinin analizlerinin zamanında yapılmasının sağlanması, danışmanlık becerisine ve niteliklerine sahip olan yönetim dışı çalışanlar sayesinde şirket organizasyonunda çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve doğru zamanlarda uygulamaların yapılmasına destek olunması, kurumun/şirketin vizyon ve misyonuna uygun stratejiler geliştirilerek ulusal ve uluslararası nitelikte gerekli kurumsal, yönetsel, teknolojik süreçlerin tasarımına ve dönüşümüne öncülük, aracılık ve destek olunmasıdır.  

 

Yönetim danışmanları, hizmet verdikleri kurumlarda/iş yerlerinde büyümeyi en üst düzeye çıkarma, nesnel tavsiyelerde bulunma ve değer kazandırma gibi görevlerden sorumludur. İşletme becerilerini kullanarak ve gerekli alanlarda uzmanlıklarını ortaya koyarak sorun çözmeyi kendine amaç edinen, kurumun/iş yerinin bulunduğu konumdan daha ileriye gitmesi için çalışan; ürün geliştirme, hedef müşteri segmentlerini anlama ve verimlilik artışı sağlamada en büyük destek hizmeti sunucularıdır.

 

Eğer siz de kurumunuzun/şirketinizin bulunduğu statükodan sıyrılarak ulusal ve uluslararası alanda gerek yönetsel, gerek süreçsel, gerek teknolojik/dijital gerekse insan kaynakları ve performans açısından daha ileriye gidebilmek için neler yapılması gerektiğini planlayanlardan, misyon ve vizyonunuz çerçevesinde yeni stratejiler belirlemeyi isteyen ve tüm bu adım ve planlarınızda yanınızda sizi anlayan, sizinle birlikte ileriye bakan ve bir paydaş olarak sorumluluk alacak ve yolunuzda size destek olacak ortak akıl ve kolektif bilinçle hareket edecek bir ekip arıyorsanız, tam da bunun için, sizin için buradayız.

Elektronik kitap

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Bir kurum/şirket için dijital dönüşüm sadece teknolojik yatırımların yapıldığı bir süreç olmayıp aynı zamanda yeni iş yapış şekillerinin de adaptasyonunu içeren bir dönüşüm sürecidir.

 

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, kurumların/işletmelerin yeni teknoloji ve yeni iş yapış modellerine adaptasyonunu sağlamak amacı ile oluşturulan bir rehberlik/destek hizmetidir. Danışmanlık hizmetinin temel amacı, bir kurumun/işletmenin mevcut durumunu analiz ederek dijital dönüşüm fırsatlarını belirlemek ve stratejik planlar oluşturarak işletmeye özgü dijital dönüşüm projelerini yönetmektir. Bu süreçte, işletmenin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun dijital teknolojiler ve çözümler önerilir. Örneğin; yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim, IoT (nesnelerin interneti) gibi dijital teknolojilerin kullanımı, iş süreçlerinin otomasyonu, müşteri deneyiminin geliştirilmesi, veri yönetimi ve analizi gibi konular ele alınabilir.

 

Ulusal ve uluslararası alanda hizmet verilen sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve bunlara adaptasyonu ön gören, bu çerçevede doğru araç, teknoloji, insan kaynağı ve iş ortaklarına yatırım yapılmasında “know how (bilgi birikimi ve tecrübeler)” aktarımıyla birlikte ilgili süreçlerin belirlenmesi, tasarlanması, uyarlanması ve uygulanması ile sonuç ve etki testlerini de sizler için yapmak üzere buradayız.

Anlaşmayı Kapatma

İş Geliştirme ve Satış Yönetimi

İş geliştirme, esasen bir işletmeyi zaman içinde daha iyi hale getirmeyi amaçlayan herhangi bir faaliyet veya fikirdir. Bu, müşterilerden yararlanmak, stratejik ortaklıklar kurmak, pazarı kullanmak ve kurumun/şirketin itibarını artırmak anlamına gelir.

Yöneticilerden Başkan Yardımcılarına kadar her düzeydeki iş geliştirme rolleri, işletmenin artan gelirlerini nasıl büyütebileceklerini, fiziksel olarak nasıl genişleyip gelişebileceklerini ve bu süreçte stratejik ve uzun vadeli ortaklıkları nasıl teşvik edebileceklerini araştırmaktadır.

 

İş geliştirmeyi, yeni ürünleri ve bunların yeni bir pazarda nereye uyacağını araştırma süreci olarak tanımladıysak , satış yönetimini de kurumun/şirketin ürün ve/veya hizmetini ilgili pazara başarıyla satma sürecinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi olarak tanımlayabiliriz.

 

Bir işletmenin geliştirme kolu, ideal müşterileri belirlemeye ve hangi ürünü istediklerini bulmaya, ardından ürünü geliştirmeye ve mevcut pazara uygun olduğundan emin olmaya bakacak, mevcut müşterilerden gelen yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarmaya ve bu görüşleri değerlendirmeye özen gösterecektir.

 

İş Geliştirme ve Satış Yönetimi danışmanlığı hizmetlerimizde, doğru ürünü doğru pazara sattığınızdan emin olmak ve kurumunuz/işletmeniz için büyüme fırsatlarını en doğru şekilde analiz etmek/planlamak için yaptığımız tüm çalışmalarla sizler için buradayız.

el hareketleri

Pazarlama ve
Pazarlama İletişimi

Philip Kotler en genel ve net şekliyle pazarlamayı şu şekilde tanımlamıştır: “Pazarlama firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir” (Kotler vd., 2008: 5).

 

Pazarlama iletişimi ise, pazarlama konularında anlatılan pazarlama karması (pazar sunumu) elemanlarından (ürün, fiyat, dağıtım, pazarlama iletişimi, personel, fiziksel alanlar, süreçler) bir tanesi olarak ifade edilmekle birlikte, ayrıca kendi içerisinde de alt elemanlara sahiptir. Temel olarak pazarlama iletişimini; reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, sponsorluk, sergiler ve fuarlarla dijital iletişimin yer aldığı başka bir karma olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır (Erdoğan, 2013: 7).

 

Teknolojinin, İnternet’in ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı bu yeni pazarlama dünyası, kurumların hedef kitlelerine ulaşmalarında dijital pazarlama olarak adlandırılan yeni bir yöntemi de kullanmalarına olanak sağlamıştır. Müşterinin taleplerine uygun bir pazarlama stratejisi oluşturma ve oluşturulan pazarlama stratejisinin uygulama safhasında her aşamada denetleme ve kontrol mekanizması dâhilinde ölçülebilir verilere ulaşma açısından, yeni teknolojilerin pazarlama süreçlerine entegre edilmesi, geleneksel pazarlama anlayışının çok ötesinde bir farklılığın ve değişimin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

 

Biz de, tüm yenilikçi anlayış, stratejik planlama, teknolojiye ve dijital dünyaya adaptasyon ile pazarlama ve pazarlama iletişimi süreç tasarımlarınız, insan kaynakları yapılandırmanız, dijital medya dünyası ile ilişkileriniz için buradayız.

Beyin fırtınası

Süreç Tasarımı ve
Proje Yönetimi

Süreç tasarımı kavramı yalnızca adına bakıldığında haklı olarak herkesin yaptığı iş ve aldığı sorumluluklar çerçevesinde aklında farklı anlamlar uyandırabilir. Bizler bu hizmet başlığını kendi ifade etmek istediğimiz ve sizlere fayda sağlayacağına inandığımız hizmet çerçevesinde tarif etmeye çalışalım:

  • Süreç tasarımı ve proje yönetimi, kurumların/şirketlerin start-up kuruluş aşamalarından, büyük ve kompleks bir yapıya ulaştıklarında dahi departmanlar arası bağlarına kadar tüm “iş yapış” kurallarının belirlenmesi, bu kuralların akış, etki ve sonuç alanlarının belirlenmesi, bu akış sırasında adapte edilebilecek tüm hukuksal süreçler dahil araç ve teknolojilerin planlanması, projelendirilmesi ve yönetilmesi sürecidir. Bütünsel yaklaşılabileceği gibi daha mikro planda, yalnızca bir alana odaklı da düşünebileceğiniz bu hizmet kurumunuzun/şirketinizin belirli bir parçasında ve/veya projesinde de değerlendirilebilir bir nitelik taşımaktadır. Örneğin kurumunuza/şirketinize bir uluslararası standartlara uygunluk belgesi alma isteğiniz olduğunda, belgelendirme aşamasına kadar yapılması gerekenler bu başlık altında düşünülebilir ya da kurumunuzun/şirketinizin oturmuş bir yapı altında yenilikçi bir adım atmak üzere stratejik olarak belirlediği bir projenin hayata geçirilmesi sürecindeki tüm analiz, planlama, projenin fazlandırılması, risk ve maliyetlerin ön görülmesi, zaman planına uygun devamlılığının ve kontrollerinin sağlanması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması da bu danışmanlık kapsamında değerlendirilebilir.

 

Bizler kurumunuz/şirketiniz için kuruluş aşamasından, mevcudiyetinizdeki bir değişim ve ilerleme adımına kadar gerekli gördüğünüz tüm alanlarda süreç tasarımı ve proje yönetimi ekibimizle yanınızdayız.

bottom of page